Növénybiztosítás

Állami díjtámogatott növénybiztosítás, akár 65%-os díjtámogatás!
Aszály, jég, vihar, tűz, árvíz, télifagy, tavaszifagy, felhőszakadás és hagyományos növénybiztosítások!

Növénybiztosítások, mezőgazdasági biztosítások, agrárbiztosítás
(Részletes módozati leírás)

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a növénybiztosításokat melyek alapján az érdekeltségébe tartozó növényi kultúrák tűz-, jég-, fagy-, valamint viharkár okozta veszteségei megtérülnek.

Mire terjed ki a biztosítás?

A növényi kultúrák tűzkárbiztosítása fedezetet nyújt a biztosított személyek érdekeltségébe tartozó növényi kultúrák tűz és villámcsapás káraiból eredő veszteségeire.

A kockázatviselés a növények kikelésétől, kiültetésétől, kipalántázásától, telepítésétől kezdődik és a növények aratásáig, betakarításáig, földből való kiszedéséig tart.

Milyen kiegészítő biztosítások „köthetőek” hozzá?

  • Jégkár-biztosítás: a jégverés miatt keletkezett súlycsökkenési, minőségi értékcsökkenési és tőkiveréses károkra nyújt fedezetet.
  • Viharkár-biztosítás: a jégkár-biztosítással együtt a kalászos növényekre vehető igénybe, azok súlycsökkenési kárai kerülnek megtérítésre.
  • Téli fagykárbiztosítás: fedezetet nyújt a biztosított élő tőállományban kifagyás, felfagyás, kipállás miatt keletkezett, az állomány 50%-át meghaladó kipusztulásos károkra.

Mire nem terjednek ki a növénybiztosítások?

Kérjük, figyelmesen olvassa el a növénybiztosítások szerződési feltételeit, amelyek részletesen felsorolják azokat az eseményeket (kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre nem terjed ki a biztosítási fedezet.

Nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizárásra kerül, különösen: üvegházban vagy fólia alatt nevelt növények, a rétek, legelők, nádasok kárai, melléktermékek (például szalma) jégkárai, magtermés csíraképességének csökkenése vagy egyéb beltartalmi értékveszteség, súlycsökkenéses termésveszteségben megnyilvánuló téli fagykárok, állati kártevők, kórokozók által előidézett és a hiányos kelés miatt bekövetkezett károk.

Mikor kezdődik a kockázatviselés?

A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási ajánlat aláírását követő nap nulla órakor lép életbe. Ettől eltérő későbbi időpontban a felek megállapodhatnak.

A biztosító társaság számára a Ptk. 15 napot nyújt az ajánlat elbírálására, ha azt addig nem utasítja el a biztosító , akkor a kockázatviselés kezdete a fent leírt időpont, az ajánlatban leírt feltételekkel.

Milyen időtartamra köthetők a biztosítások?

Határozatlan és határozott időtartamra köthetők. Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási időszak egy év, a szerződés ugyanerre az időtartamra, évente folyamatosan megújításra kerül. A díjszámítás alapja a biztosítási időszak. Határozott tartam esetén a biztosítási időszak első és utolsó napját a szerződésben meg kell jelölni.

Milyen lehetőségek vannak díjfizetésre?

  • A biztosítás díja fizethető csoportos beszedési megbízással folyószámláról vagy postai csekken.
  • A biztosítások díjfizetési gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre), féléves és negyedéves rendszerességű.

Mikor szűnhet meg a biztosítási szerződés?

A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, közös megegyezéssel, lejárattal, díj-nemfizetés miatt vagy évfordulóra történő felmondással. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmondható azzal a korlátozással, hogy a biztosítási időszak vége előtt 30 napon belül már nem mondható fel. Határozott tartamú szerződés nem mondható fel.

Mi a tennivaló ha káresemény történik?

Ha káresemény történik, kérjük hívja rögtön alkusz cégünket, a telefonszám a kötvényen található. Speciális teendők adott káresemény bekövetkezésekor: Tűz esetén a káreseményt jelenteni kell a tűzoltóságnak is. Ha terménylista még nem volt benyújtva, akkor azt a kárbejelentéshez csatolni szükséges.

Mikor nincs kárkifizetés?

A biztosítótársaság mentesül a kárkifizetés alól, ha a kárt a biztosított jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

Hogyan történik a kárkifizetés?

A biztosító a kárkifizetésre megállapított összeget a végleges kármegállapítástól, annak jegyzőkönyvezésétől számított 15 nap alatt téríti meg. Ha a biztosított igazoló okiratot tartozik bemutatni, úgy a 15 napos határidő attól a naptól számítandó, amikor az utolsó okirat a biztosítóhoz beérkezett.

A súlycsökkenési károkat a hozam-kártalanítás szabályai szerint, a tőkiveréses, tőkipusztulásos károkat a biztosítási összeg 20%-áig, téli fagykár-biztosításnál a többletszolgáltatás igénybevétele esetén a biztosítási összeg 25%-áig térítjük, míg az állagkárokat a kár tényleges mértékének megfelelően, de maximum a biztosítási összegig.

Az 5000 Ft-ot meg nem haladó tűz- és villámcsapás-károkat nem téríti a biztosító, ezt meghaladó kárösszeg esetén - a vállalt önrésszel csökkentett - kárösszeget fizeti ki.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás, felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási tanácsadó

Kapcsolatfelvétel

Nem olvasható a megerősítés?
Új kép kérése!